Stadgar

Stadgar för Nynäshamns Litterära Sällskap 

1.   Nynäshamns Litterära Sällskap är en allmännyttig ideell förening

2.   Hemvist

Föreningen har sitt säte i Nynäshamn

3.   Ändamål

•Att sprida kännedom om författare med anknytning till Nynäshamns kommun

•Att uppmuntra och vidareutveckla människors läsande och skrivande

•Att hitta samarbetsformer mellan litterära och andra kulturyttringar

4.   Medlemskap

Föreningen är öppen för varje enskild person, institution eller sammanslutning som delar föreningens målsättning, följer föreningens stadgar och har avlagt medlemsavgift.

5.   Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av två revisorer vilka utses på årsmötet.

6.   Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Varje medlem har en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet.

Omröstning sker öppet om sluten omröstning ej begärts

Personval skall dock, då votering begärs, alltid ske med slutna sedlar.

Ordinarie årsmöte hålls efter den femtonde februari och före april månads utgång.

Föreningen skall dessutom sammankallas till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller om minst tio procent (dock minst tre medlemmar) av medlemmarna skriftligen begär detta.

7.   Kallelse till årsmöte

Skriftlig kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötesdagen. I kallelsen skall det anges vilka ärenden som skall tas upp vid mötet.

Motioner skall inlämnas till föreningens ordförande senast den 25 januari.

Kallelse utsänds genom styrelsens försorg.

8.   Årsmöte

På årsmötet skall följande punkter behandlas:

1.Mötet öppnas

2.Val av mötets ordförande och sekreterare

3.Fråga om mötets behöriga utlysande (enligt §7)

4.Fastställande av röstlängd

5.Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6.Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelse samt fastställande av balansräkning

7.Frågan om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

8.Fastställande av medlemsavgifter

9.Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt inlämnade motioner

10.Val av ordförande

11.Val av övriga ledamöter i styrelsen

12.Val av valberedning (tre stycken varav en utses vara sammankallande)

13.Val av revisorer

14.Övriga frågor

15.Mötet avslutas

9.   Styrelsens sammansättning

Årsmötet utser ordförande på ett år samt minst två stycken ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod på två år med överlappning så att halva styrelsen omväljs vid föreningens årsmöte. Valperioden räknas från föreningens årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen är beslutför, då hälften av totala antalet ledamöter jämte ytterligare en ledamot är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden.

Styrelsen äger att adjungera person (-er) till sammanträdena.

 

10.  Styrelsens åligganden

Föreningen företräds av styrelsen som är högsta beslutande organ mellan års- och medlemsmötena.

Styrelsen skall handla i överensstämmelse med föreningens stadgar och av årsmötet fattade beslut.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden efter mötet.

11.  Kallelse till styrelsemöte

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre av styrelsens ledamöter begär det.

Kallelse jämte dagordning skall vara styrelsens ledamöter tillhanda senast två veckor före sammanträdet.

12.  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av ordföranden och kassören var för sig. För föreningens förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

13.  Hedersmedlem

Årsmötet äger rätt att utse hedersmedlem som utmärkelse för insatser till föreningens fromma. Hedersmedlem är medlem på livstid och betalar ingen årsavgift.

14.  Ändring av stadgar

Förslag om ändring eller tillägg till dessa stadgar skall inlämnas till föreningens styrelse minst två månader före det årsmöte där förslaget skall behandlas. Förslaget skall delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

För att godkänna ändring i dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst tre månader förflyta.

15.  Upplösning av föreningen

För att upplösa föreningen fordras beslut av två på varandra följande årsmöten, varvid på vart och ett av dessa, minst fyra femtedelar av de närvarande skall vara för ett sådant beslut. 

Föreningen kan ej upplösas om minst fem medlemmar är villiga att upprätthålla föreningens verksamhet. 

Om föreningen upplöses skall de ekonomiska tillgångarna tillfalla annan förening som främjar samma eller liknande intressen. Föreningens handlingar överlämnas till Folkrörelsearkivet.